вівторок, 29 грудня 2020 р.

4 Освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей

Мотиваційне оцінювання як запорука успішного вивчення предмету «Захист Вітчизни»

Презентація 

https://drive.google.com/file/d/1KAa3PTGs1TWDWERr3IbKGRTtWpww1wID/view?usp=sharing Оцінювання учнів з предмета «Захист Вітчизни» здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках «Захист Вітчизни» може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання вправи (може здійснюватися окремо від прийому навчального нормативу).

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4.Засвоєння теоретико-методичних знань. 

Час виконання нормативів на загальну оцінку не впливає.  При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

 

Педагогіка емпауерменту (від анг. Empowermtnt – розширення прав і можливостей) – надання людині мотивації, внутрішніх сил і надхнення для активних дій. Цей напрям педагогіки спрямований на формування у дітей бажаних моделей поведінки та ставлень до навколишнього світу, на відміну від традиційної орієнтованої на знання педагогічної моделі, яку зазвичай використовують у сучасній освіті України.

 

 

Основні принципи емпауермент-педагогіки: 

1) створення умов для формування у дитини впевненості у власних силах і можливостях та відповідальності за результати навчання; 

2) прийняття нею рішень щодо власного стилю життя та їх виконання; 

 3) забезпечення психологічного комфорту дітей під час занять як за допомогою спеціальних прийомів, так і через доступність змісту (за принципом вибору кожною дитиною тих кроків, які вона хоче і може здійснити); 

4) створення умов для появи у дітей ентузіазму і почуття задоволення від результатів групової й індивідуальної роботи, виконання дій і вироблення звичок поведінки, орієнтованих на сталий розвиток, що досягається насамперед завдяки постійному позитивному (як за формою, так і за змістом) зворотному зв’язку. 

Зазначимо, що важливими складовими елементами методики опрацювання освіти для сталого розвитку (ОСР) у дошкільному закладі є самопізнання, самонавчання дітей через діяльність, націлення їх на прийняття самостійних рішень у повсякденному житті, 

Традиційна педагогіка виходить з положення, що надання тому, хто навчається, певної порції інформації викликає зміну його ставлення (а отже, і цінностей) до того чи іншого явища. Наслідком (очікуваним результатом) цієї зміни вважається поступова зміна діяльності чи моделей поведінки дитини. Такий підхід до освіти може бути представлений відповідною схемою 

                                               Традиційна модель навчання                                                

                                                    ІІ  Зміна ставлення 

І. Інформація                                                              IVЗміна поведінки  (дії)

    Знання                                   ІІІ Зміна цінностей

  

       Проте, згідно зі спостереженнями, відтворення в освітньому процесі такого ланцюжка не забезпечує на практиці ані формування цінностей, ані реальних змін поведінки. Наприклад, дошкільнята добре знають, що сваритися, ображати іншого не можна, однак далеко не кожна дитина дотримується цього правила у щоденному спілкуванні з однолітками. Отже, зазначена модель не відповідає дійсності. У цій схемі працює лише компонент І, а компоненти ІІ, ІІІ, IV зовсім не обов’язково є наслідком його реалізації.

        Сучасна людина щодня зазнає впливу гігантської лавини інформації, в сотні тисяч разів більше того обсягу, що може засвоїти. Тому доводитися вибирати, що слухати, а на що активно реагувати. Отже, і викладення відомостей щодо екологічної кризи є недостатнім для того, аби вплинути на ціннісну орієнтацію дітей, а тим більше змінити їхню поведінку. Саме тому збільшення такої інформації в освіті ніяк не позначається на стані довкілля. 

      На практиці дієвим виявляється кардинально інший підхід, на якому побудована педагогічна модель «емпауермент» – педагогіка мотивації та дії. Щоб пояснити його суть, варто детальніше розглянути процес людської діяльності як такий.  

      Першим улюдини виникає занепокоєння щодо якоїсь проблеми. Вона прагне отримати інформацію про шляхи її розв’язання, шукає та знаходить її, приймає рішення і діє відповідно до нього. Часто результат породжує мотивацію до нового циклу діяльності. 

Ця модель може бути представлена у вигляді спіралі коли кожен цикл певної мірою повторює попередній. 

                           

           ІІ Інформація (знання )              →              ІІІ Дії         

                                                                      

                                                         І Занепокоєння

 Отже, людська діяльність завжди починається з виникнення мотиву у вигляді інтересу, стурбованості, усвідомлення потреби тощо. Такий мотив може виникати як у процесі діяльності, так і під час осмислення її результатів. Проте зазвичай людина активізується лише тоді, коли бачить результат або вірить у нього. Тому, коли дитина розуміє, що вона може ефективно (результативно) діяти, вона відчуває занепокоєння (мотив), шукає інформацію (І, ІІ на рис. 2) і готова свідомо сприйняти її, а потім і втілює задумане (ІІІ на рис. 2). За педагогікою емпауермент, в освітньому процесі педагог може використовувати цю модель та стимулювати діяльність дітей, використовуючи такі способи (рис. 3): 

1) допомога дітям у формулюванні намірів; 

2) постановка запитань; 

3) надання зворотного зв’язку. 

          Побудований на зазначених вище засадах освітній процес покликаний допомогти дітям не тільки уявляти своє бажане майбутнє, а й активно його наближати. Бажання й надалі піклуватися про власне довкілля та оточення виникає на осно- ві інформації про значення власних дій та оцінку результатів. У пропонованому курсі робиться акцент на рішеннях дітей щодо власної поведінки та стилю життя, а не на проблемах, які існують поза ними. 

         У процесі такого навчання роль педагога змінюється. Він виступає організатором дій дітей, надихає їх, підбадьорює і скеровує їхні зусилля, спонукає до вибору способу діяльності, самостійного виконання обраних дій, обговорення їх. Педагог лише створює умови для безпечного і ефективного процесу навчання, запрошує взяти в ньому участь. Він повинен вміти слухати дитину, чути її і не оцінювати її особисті зміни.

     Важливим чинником є і демонстрація самим педагогом моделей поведінки, орієнтованої на сталий розвиток, а також розвиток у дітей навичок критичного мислення. Використання проблемних питань спонукає їх до пошуку відповіді спільно з дорослими й однолітками за допомогою доступних їм засобів. 

 

Вимушене дистанційне навчання (ДН) поставило вчителів і батьків перед непростими викликами: як організувати навчання дітей в умовах карантину, коли вчитель не може бути поруч. І як зрозуміти, чи вивчила щось дитина, коли традиційні способи оцінювання недоступні.

 

Анкетування. Для проведення поточного контролю під час дистанційного навчання зручно використовувати різноманітні анкети. Анкета – достатньо гнучкий інструмент, оскільки питання можна ставити безліччю різних способів. У дистанційній освіті після освоєння кожної теми можна використовувати анкети, в яких учень сам оцінює свої результати навчання за такими показниками:

– зрозумів / зрозуміла, можу вирішити самостійно;

– зрозумів / зрозуміла можу вирішити з підказкою;

– не зрозумів / не зрозуміла, не можу вирішити.

Важливо: Потрібно не лише збирати зворотний зв’язок від учнів, а й надавати їм свій: що виконано добре, над чим варто попрацювати, де найближча зона розвитку учня чи учениці. Намагайтесь надавати дітям більше підтримки, ніж критики, вони й так страждають від соціальної ізоляції та вимушеного перебування вдома.

Звісно, потрібно зважати на ситуацію, що склалася, пам’ятати, що значну частину матеріалу діти опановують самостійно. Варто надавати їм більше спроб і часу на виконання контрольних завдань.

Не слід розглядати оцінювання як інструмент покарання учнів та учениць. Вчителю варто обирати підходи, які сприятимуть індивідуалізації освітнього процесу, підвищуватимуть навчальну самостійність у виконанні робіт і мотивуватимуть учнів та учениць.

Оцінювання в умовах дистанційного навчання, – роз’яснення МОН

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання.

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проекти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів.

Зараз важливо надавати підтримку учням, створювати простір для їхнього самооцінювання й самоосвіти.

Потрібно фокусуватися на процесі навчання, формувати систему заохочення. Здійснювати оцінювання для навчання, а не для контролю. Зараз важливо надавати підтримку учням, створювати простір для їхнього самооцінювання й самоосвіти. Для учнів вирішальним має стати розвиток компетентностей: уміння вчитися, працювати з інформацією, оцінювати свій індивідуальний поступ, брати відповідальність за результати власного навчання.

Як мотивувати дитину до дистанційного навчання?

Тут необхідно дуже змістовно і серйозно готуватись. Мотивувати до навчання онлайн дуже складно. Ні за день, ні за тиждень не народиться ідея, як правильно мотивувати дитину, оскільки все розпочинається зі змісту навчання. Якщо у нас не готовий зміст і розуміння, що ми хочемо донести під час дистанційної форми навчання, то ми не можемо говорити про мотивацію. Якщо батьки не розуміють, що відбувається зараз з дітьми, то ніякої мотивації ні у батьків, ні у дітей, відповідно, не буде. Те саме з учителями, якщо вчителі розгублені і можуть спілкуватись тільки по Вайберу, то безумовно їм дуже складно мотивувати.

Вчителі  вже зараз  повинні почати роботу з розробки стратегій щодо того, як у майбутньому можна буде використовувати дистанційні форми навчання.

То які ж основні вимоги до якісної освіти у період карантину?

Найголовніше – це вмотивований учень. Перш за все – якісний інтернет та технічні засоби навчання. Не менш важливі і якісні навички учителя. Ну і, мабуть, найголовніше – це вмотивований учень. А батьки мають виступати у якості координаторів з організаційних питань – створювати дитині комфортні умови для навчання.

Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе. – Св.Франциск Асізський


Ніщо не є більш обтяжливим для мудрої людини і ніщо не доставляє йому більшого занепокоєння, ніж необхідність витрачати на дрібниці і непотрібні речі більше часу, ніж вони того заслуговують. – Платон


Кращий спосіб почати робити – перестати говорити і почати робити. – Уолт Дісней


Ваш час обмежений, не витрачайте його, проживаючи чуже життя. Не попадайтеся на гачок віровчення, яке існує на уявленнях інших людей. Не дозволяйте поглядам інших заглушати свій власний внутрішній голос. І дуже важливо мати мужність слідувати своєму серцю та інтуїції. Вони, так чи інакше, вже знають, що ви дійсно хочете зробити. Все інше – другорядне. – Стів Джобс


Ваш мозок може все. Абсолютно все. Головне, переконати себе в цьому. Руки не знають, що вони не вміють віджиматися, ноги не знають, що вони слабкі. Це знає ваш мозок. Переконавши себе в тому, що ви можете все, ви зможете дійсно все. – Роберт Кіосакі


Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити. Не бійтеся підвищувати планку. – Опра Уїнфрі


Нескінченне прагнення бути кращим є обов’язком людини. Це вже саме по собі є винагородою. Все інше в руках Божих. – Махатма Ганді

Щаслива людина занадто задоволена сьогоденням, щоб занадто багато думати про майбутнє. – Альберт Эйнштейн


Іноді щось може йти не так, як хотілося-б, але ви не повинні зупинятися. – Майкл Джордан


Вірте в себе! Вірте в свої здібності! Без скромної, але розумної впевненості у своїх силах, ви не зможете бути успішним чи щасливим. – Норман Вінсент Піл америк письменник, творець теорії позитивного мислення


Ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути. – Вільям Шекспір

Будь собою, інші ролі зайняті. – Оскар Уайльд


Той, хто не досить сміливий, щоб ризикувати – нічого і не доб’ється у житті. – Мохаммед Алі


Плани – ніщо, планування – все. – Дуайт Д. Ейзенхауер


Зміни – закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, безперечно – пропустять майбутнє. – Джон Ф. Кеннеді


Удосконалюватися – значить мінятися, бути досконалим – означає змінюватися часто. – Уїнстон Черчілль


Краще тримати рот на замку і здатися дурнем, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви. – Марк Твен

Навчання ніколи не вичерпує розум. – Леонардо да Вінчі


Воістину той, хто не цінує життя, його не заслуговує. – Леонардо да Вінчі


Ваше благополуччя залежить від ваших власних рішень. – Джон Д. Рокфеллер


Велике мистецтво навчитися багато чому – це братися відразу за небагато. – Джон Локк


Любов і робота є наріжними каменями нашої людяності. – Зигмунд Фрейд


Правило №1: Ніколи не втрачайте гроші. Правило №2: Ніколи не забувайте правило №1. – Уорен Баффет


Людина вмирає тоді, коли перестає змінюватися, а похорон – просто формальність. – Генрі Форд


У 20 років у вас обличчя, яке дала вам природа; в 30 років у вас обличчя, яке виліпило вам життя; а в 50 у вас обличчя, якого ви заслуговуєте. – Коко Шанель


Я ніколи не віддам життя за свої переконання, тому що я можу помилятися. – Бертран Рассел


 


Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. – Франклін Д. Рузвельт


Успіх тому принадний, хто ним не пересичений. Нектар скоріш оцінить спраги полонений. – Емілі Дікінсон


Якщо ви не здаєтеся, це має значення – Стівен Хокінг


Все, що можна уявити – реально. – Пабло Пікассо


Кращі уми не в уряді. Якби вони там були, бізнес викрав би їх. – Рональд Рейган


 


Завтрашній день – найважливіша річ у житті. Він відвідує нас опівночі. Чудово, коли він приходить і віддається прямо в наші руки. Він сподівається, що ми хоч чомусь навчилися відучора. – Джон Уейн


Тільки нещасні вірять у владу долі. Щасливі світу цього приписують самим собі всі успіхи, яких вони досягають. – Джонатан Свіфт.

Немає коментарів:

Дописати коментар