вівторок, 27 серпня 2019 р.

Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 н.р.
                                                                     Лист МОН України від 16.08.2019 р. №1/9-523

За покликанням: file:///D:/2019-2020%20%D0%BD.%D1%80/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82.%D0%B2%D0%B8%D1%85..pdf
Організація вивчення предмета «Захист Вітчизни» 
у закладах освіти області у 2019/2020 навчальному році 

   Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Армія потребує підготовленого резерву, і саме сучасна школа може забезпечити виконання цього завдання, адже на заняттях з навчального предмета «Захист Вітчизни» допризовна молодь формує почуття патріотичної свідомості та національної гідності, отримує початкову військову підготовку. 
      Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національнопатріотичного виховання. 
      Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу в освітній процес, на основі ключових компетентностей як результату навчання. 
Мета реалізовується комплексом освітніх завдань:
  ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;
  усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави;
  набуття знань про функції Збройних сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості;
  засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни; 
 підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді до служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. З 2018/2019 навчального року набрала чинності навчальна програма «Захист Вітчизни» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 23.10.2017 № 1407), у якій імплементовано компетентнісний підхід до вивчення предмета.         У навчальній програмі виокремлено такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність». 
      Наскрізні змістові лінії відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів, та є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. Також, вагоме місце у зазначеній програмі займають нові поняття щодо захисту України в умовах нових викликів, зокрема під час ведення «гібридної війни». 
      Саме критичне мислення та медіаграмотність є тією «зброєю» громадян, з якою учні мають ознайомитися на уроках навчального предмета «Захист Вітчизни» в закладах середньої освіти. Відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 408 «Про затвердження типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» предмет «Захист Вітчизни» належить до базових предметів, вивчається у закладах загальної середньої освіти упродовж 10 і 11 класів та під час навчально-польових занять (зборів) і навчально-тренувальних занять (дівчата).
       Навчальна програма передбачає вивчення предмету 1,5 та 2 години за умови виділення 0,5 годин з додаткових годин на вивчення окремих базових предметів (рівень стандарту). Враховуючи важливість вивчення предмету для підготовки учнів до військової служби і виконання військових обов’язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях, організації військово-патріотичного виховання у навчальних закладах системи загальної середньої освіти області незалежно від обраного профілю навчання учнів з «Захисту Вітчизни» у 10,11 класах рекомендується здійснювати в обсязі 70 річних годин за рахунок 1,5 тижневої години інваріантної та 0,5 тижневої години з додаткових годин на вивчення окремих базових предметів. (наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 406 «Про затвердження типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»). 
       У кожному періоді предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я, релігійними поглядами (за подачі відповідних документів) не можуть вивчати основи військової справи, навчаються за програмою для групи дівчат. Навчальний предмет при цьому в обох випадках називається «Захист Вітчизни» з уточненням «Основи медичних знань» для групи дівчат. Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі. Проте, якщо у групі є менше 5 осіб, то учні цієї групи навчаються за індивідуальними навчальними планами. У цьому випадку на кожного учня повинно припадати 0,3 год (1,5 тижневих год) або 0,4 год (2 тижневих год).
       Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист Вітчизни» в закладах загальної середньої освіти усіх типів є урок, що проводиться вчителем згідно з навчальним планом, програмою та календарно-тематичним (поурочним) плануванням у кабінеті «Захисту Вітчизни» («Основ медичних знань»), стрілецькому тирі, навчально-тренувальному комплексі, на стройовому майданчику, єдиній смузі перешкод, місці для занять прикладною фізичною підготовкою, тощо. 
      Урок як основна організаційна форма предмета «Захист Вітчизни» починається із шикування, виконання Гімну України, перевірки готовності учнів до уроку і стройового тренування протягом 3-5 хв. Стройова підготовка молоді проходить під час уроків стройової підготовки та закріплюється на всіх уроках, а також у вигляді стройових тренажів на початку уроку. Слід врахувати, що відповідно до п. 4 листа МОН України від 05.12.2014 № 1/9-630 «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя» вибір форм і методів викладання основної частини уроку з предмета «Захист Вітчизни» є винятково прерогативою вчителя й не може регламентуватися ні адміністрацією навчального закладу, ні органами управління освітою. 
       Вимоги керівників щодо зведення діяльності педагога до застосування ним лише традиційної класно-урочної форми проведення занять чи застосування тих чи інших методик є неправомірними й вчитель не зобов'язаний їх виконувати. Відповідно п. 1 та п. 2 листа МОН України від 05.12.2014 № 1/9-630 «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя» календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст, оформлення календарних і поурочних планівконспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим. 
       Строки їхнього зберігання вчителем законодавчо не встановлені, тому вчитель самостійно приймає про це рішення. Створення, наповнення та зберігання різноманітних портфоліо, папок, альбомів з напрацюваннями вчителя на паперових носіях, в тому числі при підготовці його до чергової чи позачергової атестації, участі в конкурсах тощо не належить до передбачених законодавством видів роботи. Цього не можуть вимагати від вчителя керівники навчального закладу, представники методичних служб чи органів управління освітою. Контроль адміністрацією навчального закладу за проведенням занять учителями «Захисту Вітчизни», винесення на обговорення педагогічних рад питань щодо стану «Захисту Вітчизни» та військово-патріотичного виховання рекомендується здійснювати щорічно. На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України. 
       Рекомендована форма одягу для вчителя під час проведення занять з предмету «Захист Вітчизни» (програма для юнаків) – військова форма Збройних формувань України. Уроки предмета «Захист Вітчизни» повинні мати практичну спрямованість. Психологічна підготовка учнівської молоді до захисту Вітчизни здійснюється протягом усього викладання предмета. Морально-психологічна підготовка учнів здійснюється під час навчання з метою формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів виконувати покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку у надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження. Для цього на заняттях та тренуваннях учителями створюються відповідні умови. Вивчення цивільного захисту проводиться окремо у групах юнаків і дівчат. 
       Розподіл годин у програмі на вивчення розділів орієнтовний. Відповідно п. 3 листа МОН України від 05.12.2014 № 1/9-630 «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя» та за умови дотримання державних вимог до результатів навчання вчитель може вносити зміни до 20 відсотків у межах розділу в розподілі годин, відведених програмою на вивчення окремих розділів та тем, змінювати послідовність вивчення тем у межах окремого розділу.
       Під час вивчення предмета слід користуватися підручниками, посібниками та навчально-наочними матеріалами, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Навчально-польові заняття (збори) і навчально-тренувальні заняття проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів у 11 класі наприкінці навчального року. 3-х денні (18 годин) навчальнопольові заняття (збори) та навчально-тренувальні заняття проводяться на базах військових частин, військових комісаріатів, лікувально-оздоровчих установ, базових навчальних закладів та навчальних закладів системи загальної середньої освіти. До їх організації та проведення залучаються обласні, міські/районні військові комісаріати та органи місцевого самоврядування. 
      Для більш ефективної організації навчально-польових занять (зборів) місцеві органи управління освітою спільно з військовими комісаріатами повинні визначити навчальні заклади, на базі яких проводитимуться заняття, залучивши до них учнів з інших навчальних закладів, об’єднавши їх у навчальні загони й відділення. Звільнення учнів від проходження навчально-польових занять (зборів) та навчально-тренувальних занять можливе лише у випадку захворювання учня під час проведення навчально-польових занять (зборів) та навчально-тренувальних занять. Стрільба зі стрілецької зброї проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах за планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону (командиром військової частини, органом управління освітою і керівником навчального закладу. 
      Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в закладах загальної середньої освіти. Відповідно до наказу МОН України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» керівники закладів освіти повинні забезпечити необхідні умови щодо реалізації змісту навчальної програми предмета «Захист Вітчизни» закладів. 
       Особливістю предмета «Захист Вітчизни» є його спрямованість на підготовку учнів до військової служби і виконання військових обов’язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях. Тому об’єктами навчальних досягнень учнів є не тільки якісні знання навчального матеріалу, а й набуття ними практичних умінь і навичок з основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і надання першої допомоги. 
         Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». Оцінюванню підлягає:
  рівень засвоєння учнями знань з предмета під час усного чи письмового опитування, тестування;
  рівень умінь застосовувати теоретичні знання під час практичних занять, у ході яких учні виконують підготовчі, початкові та навчальні вправи, прийоми і способи тактичних, вогневих дій та дій у надзвичайних ситуаціях; 
 рівень оволодіння практичними вміннями та навичками, що виявляються під час виконання нормативів, контрольних вправ. Контрольні вправи та нормативні показники подано у додатках до навчальної програми «Захист Вітчизни». Виставлення тематичних оцінок здійснюється на підставі результатів опанування учнями матеріалу розділу (розділів) відповідно до вимог навчальної програми. 
      У випадку, якщо на вивчення розділу відводиться велика кількість годин, доцільно виставити декілька тематичних оцінок. Тематичне оцінювання рекомендується здійснювати не менше чотирьох разів на рік як в групі юнаків, так і в групі дівчат. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми (поточні оцінки, оцінки за виконання контрольних нормативів тощо). 
     При цьому проведення окремого тематичного оцінювання на останньому уроці теми (розділу) не є обов’язковим. Виконання окремих контрольних робіт з предмета «Захисту Вітчизни» не передбачене. Тематична оцінка виставляється в журнал обліку навчальних занять у колонку з надписом «Тематична» без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. 
      Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється «н\а» (не атестований(а)). Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Річна оцінка у 10 класі виставляється на основі семестрових оцінок. 
       Річна оцінка в 11 класі виставляється на основі семестрових оцінок та оцінки за навчально-польові заняття (збори) або навчально-тренувальні заняття. Алгоритм оцінювання передбачає, що оцінка за навчально-польові заняття (збори) або навчально-тренувальні заняття має вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рік навчання. У випадку відсутньості учня на навчально-польових заняттях (зборах) (навчально-тренувальних заняттях) у зв’язку з захворюванням річна оцінка з предмета виставляється на основі семестрових оцінок. Під час навчальних занять та виконання навчальних вправ, нормативів і тренувань з вогневої, стройової, прикладної фізичної, тактичної підготовки, військової топографії, основ цивільного захисту, медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях потрібно дотримуватися правил безпеки, спрямованих на убезпечення учнів від нещасних випадків.
       При виконанні вправ та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості (для дівчат) та релігійні погляди учнів. Слід враховувати, що час на виконання нормативів для дівчат, які навчаються за програмою для юнаків та з основ цивільного захисту, збільшується на 10 відсотків. Також важливим є підготовка відповідного рівня вчителів, які б могли якісно викладати предмет з врахуванням певних особливостей. Так, навчання з домедичної допомоги передбачає використання певного обладнання (манекени, засоби для зупинки кровотечі тощо). Відповідно до сучасних технологій викладачі повинні перед початком занять самостійно пройти відповідно курси, успішно їх завершити, після чого додатково пройти курси підвищення кваліфікації за програмою «Викладач-інструктор». Тільки після цього вони повноцінно зможуть якісно викладати предмет у частині домедичної допомоги. Як окремий елемент слід передбачити контроль якості викладання з вищевказаних питань. 
        З метою підвищення протимінної безпеки населення та дітей рекомендуємо в навчальних закладах системи загальної середньої освіти спланувати цикл уроків та виховних заходів, присвячених поводженню учнів з вибухонебезпечними предметами, на які учні можуть наразитися (лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 № 1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах»). Зазначені заходи можуть бути проведені для всіх категорій учнів на уроках з предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни» та виховних годинах у навчальних закладах загальної середньої освіти. Для проведення уроків рекомендовано використовувати відеоматеріали з питань протимінної безпеки для загального населення та дітей, що розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій, ОБСЄ, ЮНІСЕФ та отримали статус соціальної реклами від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення. З цими матеріалами можна ознайомитись в Інтернеті за посиланнями: https://www.dropbox.com/s/6tqoszr2xmiz5lj/Mines.mp4; https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.08.1 4.avi; https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4.
       Також важливим є підготовка відповідного рівня вчителів, які б могли якісно викладати предмет з врахуванням певних особливостей. Так, навчання з домедичної допомоги передбачає використання певного обладнання (манекени, засоби для зупинки кровотечі тощо). Відповідно до сучасних технологій викладачі повинні перед початком занять самостійно пройти відповідно курси, успішно їх завершити, після чого додатково пройти курси підвищення кваліфікації за програмою «Викладач-інструктор». Тільки після цього вони повноцінно зможуть якісно викладати предмет у частині домедичної допомоги. Як окремий елемент слід передбачити контроль якості викладання з вищевказаних питань. 
       З метою оволодіння учнями 8-9 класів початкових знань з загальновійськової підготовки, цивільного захисту та військово-медичної підготовки, формування психологічних та морально-вольових якостей, особистісних поглядів на сучасні події, популяризації здорового способу життя, фізичного розвитку особистості запроваджувати курси за вибором «Початкова військова підготовка», «Захисник України» в обсязі 0,5-1 години на тиждень за рахунок варіативної складової навчального плану. Для активізації військово-патріотичного виховання у навчальних закладах системи загальної середньої освіти та з метою якісної підготовки команд навчальних закладів до участі у дитячо-юнацькій військово-спортивній патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), інших заходах військово-патріотичного та спортивного спрямування відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів» виділяється 0,5 ставки керівника гуртка на проведення гурткової роботи з військово-патріотичного та спортивного напряму, яку повинні проводити вчителі «Захисту Вітчизни» та фізичної культури.
        Під час проведення занять з гурткової роботи необхідно керуватися «Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», програмою предмета «Захист Вітчизни», програмами гуртків військовопатріотичного, військово-спортивного та військово-прикладного спрямування, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.
        Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено в Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на: 
1. Офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua). 
2. Офіційному веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua). 
3. Офіційному веб-сайті Національної академії педагогічних наук України (www.ipv.org.ua). 
4. Офіційному веб-сайті Міністерства оборони України (www.mil.gov.ua). 
5. Сайті газети «Народна армія» (www.na.mil.gov.ua).
 6. Сайті журналу «Військо України» (www.viysko.com.ua).
 7. Сайті науково-теоретичного та науково-практичного журналу «Наука і оборона» (www.nio.mil.gov.ua). 
8. Сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України (www.mns.gov.ua). 
9. Сайті Товариства сприяння обороні України (www.tsou.org.ua). 
10. Сайті Товариства Червоного Хреста України (www.redcross.org.ua). Під час підготовки вчителів до уроків рекомендується використовувати журнал «Оборонний вісник» - друковане щомісячне видання Центру воєнної політики та політики безпеки (ЦВППБ), що містить широкий спектр інформації з військової сфери, яка може використовуватися вчителями і учнями навчальних закладів під час підготовки та проведення уроків з предмета «Захист Вітчизни».
       Особливістю видання є поєднання інформаційних, аналітичних матеріалів, новин сектору безпеки і оборони України та за військові структури (формування) провідних країн світу. Допоміжним матеріалом для вчителів буде тематичний розділ з вичерпною, підготовленою профільними фахівцями інформацією, в обсягах та змістом навчального матеріалу та періодичністю відповідно до річного тематичного плану. 
      Розділ журналу «Мій погляд», Internet- сторінка сайту ЦВППБ (www.defpol.org.ua) та електронна адреса (е-mail: info@defpol.org.ua) відкрита для налагодження зворотного зв’язку з аудиторією читачів, обговорення з ними проблемних питань та висвітлення досвіду з питань організації військово-патріотичного виховання, а також для надання відповідей, що виникатимуть під час підготовки до проведення та викладання предмета «Захист Вітчизни».            Вчитель для підготовки до уроків також може використовувати матеріали з інших українських Інтернет- ресурсів. Керівники навчальних закладів та вчителі «Захисту Вітчизни» зобов’язані вживати заходів щодо попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні вимоги безпеки під час роботи з військовим спорядженням, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та досягати їх суворого виконання. Перед початком занять керівник навчального закладу та вчитель «Захисту Вітчизни» зобов'язані особисто впевнитися, що для занять створені безпечні умови, учні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання. Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки безпосередньо на заняттях несуть вчителі предмета «Захист Вітчизни». 
      Відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», прийнятого наказом МОН України від 18.04.2006 р. №304, на початку навчального року перед початком занять у кабінеті «Захист Вітчизни» вчителі предмета зобов’язані провести первинний інструктаж з учнями з безпеки життєдіяльності (юнаки та дівчата). Запис про його проведення фіксується у спеціальному Журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається у кабінеті «Захисту Вітчизни». 
      Учні, які інструктуються, розписуються про проведений інструктаж. Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття з тактичної, вогневої, стройової, прикладної фізичної підготовки, військової топографії, основ цивільного захисту та виконанням контрольних нормативів, реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку. Під час вивчення «Захисту Вітчизни» учитель та учні повинні дотримуватися вимог безпеки на місці проведення занять з предмета, які викладені у «Правилах безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації» (наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21.08.2000 р. № 213). 

                 Методист ТОКІППО                                            Б. О. Волянюк

Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від  01. 07. 2019 р. № 1/11-5966

Захист Вітчизни
Одним із обов’язкових елементів державності країни, атрибутом її самостійності, суверенітету, а також суб’єктом міжнародного життя, є Збройні Сили. Вони виконують одну з найголовніших функцій держави – захисну.
Готовність Збройних Сил України до виконання своїх функцій значною мірою залежить від її особового складу, зокрема підготовленості молоді до проходження військової служби.
Вивчення навчального предмета «Захист Вітчизни» (далі – Предмет) організовується та проводиться відповідно до вимог Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.
Головною метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного виховання.
Відповідно до поставленої мети окреслено такі комплексні навчальні та виховні завдання:
- ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;
- усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави;
- набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості;
- засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни;
- підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.
Особливої актуальності набувають ці завдання саме сьогодні, коли Збройні сили України потребують підготовленого резерву, і саме сучасна школа може забезпечити виконання цього завдання, адже саме на заняттях з Предмета сто відсотків допризовної молоді отримують початкову військову підготовку, формують почуття високої патріотичної свідомості та національної гідності.
Предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим навчальним предметом, який вивчається в навчальних закладах системи загальної середньої освіти упродовж 10 і 11 класів та під час навчально-польових занять (зборів) і навчально-тренувальних занять (дівчата).
Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році на вивчення предмета «Захист Вітчизни» в інваріантній складовій передбачено:
10-11 класи (рівень стандарту) - 1,5 та 2 години за умови виділення 0,5 годин з варіативної складової навчального плану;
10-11 класи (профільний рівень) - 5 годин на тиждень.
Залежно від матеріально-технічної бази навчального закладу, професійної компетентності вчителя кількість годин програмового матеріалу може бути скориговане на 20 відсотків в межах розділу. Послідовність вивчення розділів та тем в межах вимог навчальної програми вчитель може коригувати самостійно.
У 2019/2020 навчальному році набирають чинності навчальні програми: «Захист Вітчизни» для 11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту) та «Захист Вітчизни» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (профільний рівень), затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407, у яких імплементовано компетентнісний підхід до вивчення предмета та наскрізних умінь для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.
Новий навчальний матеріал в 11 класі базується на раніше засвоєних знаннях у 10 класі.
Під час викладання навчального предмета «Захист Вітчизни», окрім загальних підходів та принципів (науковості, доступності, достовірності, наочності та ін.), потрібно враховувати те, що молода людина 16-17 років (допризовного віку) складає перше системне враження про Збройні Сили України і в цілому про сучасну проблематику Національної безпеки та оборони нашої держави. Тому, варто акцентувати увагу саме на такій привабливості предмету, а не на заучуванні нормативно-правових актів, військових понять та визначень.
Під час проведення уроків потрібно здійснювати позитивний вплив на учнів при формуванні мотиваційної сфери (потреб, мотивів, цілей, прагнень); соціальних цінностей (почуття патріотизму, національної свідомості); особистісних цінностей (гуманність, відповідальність, працелюбність, чесність); соціальної поведінки; громадянської позиції, інших моральних якостей особистості, її поглядів, переконань, життєвих пріоритетів.
Учитель повинен зацікавити учнів навчальним матеріалом через залучення цікавих фактів, пов’язаних з матеріалом, який розглядається, й оволодінням прийомами розумової діяльності задля якісного засвоєння знань. Доцільно ознайомлювати старшокласників з героями й учасниками АТО і ООС та їх досвідом.
Для стимулювання пізнавальної активності учнів, їх дієву самостійну діяльність під час уроків, бажано використовувати роботу в групах, для чого застосовують:
-         вправи і завдання до них, що створюють передумови для співпраці, активної участі учнів у процесі навчання;
-         завдання, що спонукають до діалогу, висловлюванню власних думок, міркувань, позицій, способів розв’язання проблеми;
-         завдання творчого характеру, при розв’язанні яких учні виявляють ініціативу, самостійність, мають право вибору та власної аргументації;
-         завдання, що спонукають до обміну думками, враженнями, включають спеціально сконструйовані ситуації вибору та моделюванню життєвих ситуацій.
Для активізації військово-патріотичного виховання у закладах загальної середньої освіти  рекомендується вести гурткову роботу відповідного напряму. При проведенні відповідної роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни», угодою про співробітництво між обласним департаментом (управлінням) освіти і науки та обласним військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді.
Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).
Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання:  загальнодержавний методично-інформаційний журнал «Оборонний вісник» та ін.
Зокрема у щомісячному виданні Центру військової політики та політики безпеки (ЦВППБ) журналі «Оборонний вісник» міститься широкий спектр інформації військової сфери, яка може використовуватися вчителями і учнями закладів загальної середньої освіти під час підготовки та проведення уроків з предмета «Захист Вітчизни».
Особливістю видання є поєднання інформаційних, аналітичних матеріалів, новин сектора безпеки і оборони України та за військові структури (формування) провідних країн світу.
Допоміжним матеріалом для вчителів буде тематичний розділ з вичерпною, підготовленою профільними фахівцями інформацією, в обсягах та змістом навчального матеріалу та періодичністю відповідно до річного тематичного плану.  Розділ журналу “Мій погляд”, Internet- сторінка сайту ЦВППБ (www.defpol.org.ua) та електронна адреса (е-mail: info@defpol.org.ua) відкрита для налагодження зворотного зв’язку з аудиторією читачів, обговорення з ними проблемних питань та висвітлення досвіду з питань організації військово-патріотичного виховання, а також для надання відповідей, що виникатимуть під час підготовки до проведення та викладання предмета «Захист Вітчизни».
Безпека під час проведення навчальних занять із предмета «Захист Вітчизни» забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням заходів, що визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними керівництвами та настановами.
Керівники закладів загальної середньої освіти зобов’язані вживати заходів щодо попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та добиватися їх суворого виконання.
Перед початком занять керівник закладу загальної середньої освіти зобов'язаний  особисто впевнитись, що для цього створені безпечні умови, учні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання.
Також важливим є підготовка відповідного рівня вчителів, які б могли якісно викладати предмет з врахуванням певних особливостей. Так, навчання з домедичної допомоги передбачає використання певного обладнання (манекени, засоби для зупинки кровотечі тощо). Відповідно до сучасних технологій вчителі повинні перед початком занять самостійно пройти відповідно курси, успішно їх завершити, після чого додатково пройти курси підвищення кваліфікації за програмою «Викладач-інструктор». Тільки після цього вони повноцінно зможуть якісно викладати предмет у частині домедичної допомоги. Як окремий елемент слід передбачити контроль якості викладання з вищевказаних питань.
Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях несуть вчителі предмета «Захист Вітчизни».Тернопільський комунальний

методичний центр науково-освітніх
інновацій та моніторингу
center.imco@gmail.com

Інтерактивна школа  
вчителів предмета «Захист Вітчизни»


 Про особливості викладання предмета «Захист Вітчизни»
у 2019/2020 навчальному році


Дата проведення: 30.08.2019
Місце проведення:
Тернопільська школа допризовної підготовки


ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                          
 Директор ТКМЦНОІМ 
                                                                                       _________  Литвинюк Г.І     
                                                                                                               
                                                                                            «   22  » серпня 2019

Інтерактивна школа  є базовою для вчителів предмета «Захист Вітчизни»  м. Тернополя.  Робота планується і проводиться у відповідності до проблем, над якими працюють ТШДП та ТЗОШ № 22.
   Матеріали роботи інтерактивної школи оформлено в папках, які зберігаються в шкільному методичному кабінеті, одним з основних завдань якого є координація змісту, форм і методів самоосвіти, колективної та індивідуальної роботи методичної служби школи.
   Авторські доробки вчителів також оформлені на блогах Бондаря В.І., Ягнич Г.Й. та Дудника В.В, опис передового педагогічного досвіду Батурина П.Р. відображено на сайті ТОКІППО. У цьому навчальному році продовжено  створення портфоліо педпрацівників.  Усе це є доступним не тільки для всього педколективу, а й для слухачів курсів ТОКІППО,  з якими  систематично проводяться заняття на базі школи допризовної підготовки.
   Всі форми методичної роботи в школах (традиційні і нетрадиційні) стимулюють вчителів до пошуку нових шляхів реалізації Державних стандартів освіти. Щоб виявити методичний рівень вчителів, згідно графіка  проводиться атестація педкадрів.


Мета

Орієнтувати та організувати роботу вчителів предмета «Захист Вітчизни» на роботу в 2019/2020 навчальному році в умовах патріотичного опору російській агресії та євроінтеграції України.
Інтерактивна школа вчителів предмета «Захист Вітчизни» працює над проблемою: «Оволодіння та впровадження в навчально-виховний процес інноваційних та традиційних технологій для покращення якості військово-патріотичного виховання молоді».
Обговорити актуальні питання вивчення предмета «Захист Вітчизни», визначити шляхи їх реалізації.
Інтерактивна школа вчителів предмета «Захист Вітчизни»
(30 серпня 2019 10.00 год. Тернопільська школа допризовної підготовки)
1.      Особливості вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 2019-2020 навчальному році - Даценко М.М. – методист ТКМЦНОІМ.

2.      Перспективи розвитку школи допризовної підготовки: «Створення ситуації успіху та формування мотивації до готовності захищати Україну при вивченні предмета  «Захист Вітчизни» - Бондар В.І. – директор  ТШДП.

3.      Алгоритм проведення вступного уроку захисту Вітчизни для дівчат 10 класу – Чарторинська О.Я. – заступник директора ТШДП.

4.      Практична спрямованість вивчення предмета «Захист Вітчизни» - запорука національної безпеки України – Дудник В.В., Ягнич Г.Й., Шабдінов І.І. - вчителі захисту Вітчизни ТШДП, Тіхановський В.І. – вчитель  захисту Вітчизни ТЗОШ №22.


Методист ТКМЦНОІМ                                        М.М. Даценко
16.08.2019